School

Wie zijn wij?

School De Marke is een katholieke basisschool, in de wijk Vathorst in Amersfoort, voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Momenteel hanteren wij een leerstofjaarklassensysteem waarbij wij streven naar enkele jaargroepen. Alleen de jongste leerlingen volgen onderwijs in een combinatiegroep (groep 1/2).

Wijk

De Marke staat in de Wijk Vathorst-De Velden. Hier wonen veel gezinnen met kinderen.1 Ruim een derde van de bewoners is tussen de 0 en 19 jaar. Naar verwachting zal de komende vier jaar deze groep nog toenemen. Veel gezinnen hebben een redelijk tot goed inkomen tot hun beschikking. Mensen beoordelen hun huis en de buurt met een hoog cijfer. De sociale cohesie en het onderhoud van de buurt daarentegen worden minder goed beoordeeld.

De wijk bestaat voor 76% uit koopwoningen. In de wijk staan nog zes andere scholen voor primair onderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs. De Marke is de grootste school in de wijk en heeft een marktaandeel van 36%.

Leerlingen en hun ouders

In 2019 wordt onze school bezocht door circa 770 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. De meeste leerlingen wonen binnen een straal van 500 meter rondom de school. Het leerlingen- aantal is, na een kleine daling ten tijde van de crisis, intussen weer gestegen en stabiel.

Ongeveer 60% van de bewoners van de wijk Vathorst-De Velden is hoog opgeleid. Het aantal werkzoekenden neemt af. Dit is op school terug te zien in het kleine percentage leerlingen met een gewogen leerlingengewicht. De wijk heeft in verhouding tot de rest van Amersfoort een hoger percentage eenoudergezinnen. Dit ligt op 10,2%. Ruim 80% van de bewoners van de wijk is van westerse komaf.

Passend onderwijs

Op De Marke proberen wij zo goed mogelijk passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ieder kind is op onze school welkom, mits wij het onderwijs kunnen bieden dat de leerling nodig heeft. De uitgangspunten van het handelingsgericht werken geven ons hierbij handvatten om keuzes te maken. In het protocol ‘Passend onderwijs’2 staat beschreven waar onze mogelijkheden en onmogelijkheden liggen.

Team

Op De Marke werkt een enthousiast en professioneel team van medewerkers dat met elkaar staat voor goed onderwijs aan onze leerlingen. Zo zijn onze leerkrachten niet alleen betrokken bij hun eigen groep, maar ook binnen hun parallelgroepen en de gehele school. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze school. Vakmanschap staat hierbij centraal.

Schoolorganisatie

Onze school werkt met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit resulteert in de volgende schooltijden: maandag t/m vrijdag: 08.30 – 14.00 uur.

Alle jaargroepen volgen 25 uur onderwijs per week. Jaarlijks moet een leerling minimaal 940 uur onderwijs volgen om na acht jaar op de verplichte 7.520 uur uit te komen. Per schooljaar maken wij meer uren dan wettelijk verplicht is. Deze marge-uren zetten wij onder andere in voor studiedagen of calamiteiten. Jaarlijks wordt een vakantierooster opgesteld waarin ook de studiedagen worden opgenomen.

Schoolgebouw

De Marke is gehuisvest in het gebouw De Brink en beschikt over 30 klaslokalen, 21 lokalen op het hoofdgebouw en negen lokalen in de vleugel (nevenlocatie). Een van de klaslokalen is momenteel ingericht als technieklab. Daarnaast beschikken wij over een aantal nevenruimten die gebruikt worden voor kantoor, RT-ruimte of om te werken met individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. De school is ingericht in clusters van maximaal vijf groepen met een gezamenlijke werkruimte op de gang.

KPOA

De Marke valt onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA). Deze stichting heeft zeventien scholen in Amersfoort en omstreken. Iedere school heeft een eigen schoolleiding. De stichting KPOA wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) en ondersteund door een stafbureau.