MR

Medezeggenschapsraad

Wij hebben op de Marke een medezeggenschapsraad met 4 ouders en 4 leerkrachten. De leden worden respectievelijk door het team en ouders/verzorgers gekozen voor een zittingsduur van 3 jaar. Zij hebben zitting in de raad zonder last of ruggespraak en behartigen de belangen van het personeel of ouders.

De belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad is het overleg met de schoolleiding over het vaststellen en controleren van het gevoerde beleid. De schoolleiding is adviseur van de MR. Jaarlijks wordt zo’n zevenmaal overleg gevoerd.

Elk belangrijk besluit dat het bestuur (vertegenwoordigd door de directeur) wil nemen wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over het schoolplan, de begroting, het formatieplan, de inhoud van de schoolgids maar ook over zaken als het welzijn van de kinderen of de schoolprestaties. Via de MR hebben de ouders de mogelijkheid mee te praten, mee te denken én mee te beslissen over zaken die spelen op school.

De MR van de Marke heeft als missie geformuleerd: “Bereiken dat onze kinderen in een kwalitatief goede en (sociaal) veilige leeromgeving goed onderwijs krijgen.”

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR de volgende leden:
Teamgeleding: juf Dorien Frank, juf Monica Rensink., juf Anneloes van Ark en juf Anke Morshuis
Oudergeleding: mevr. Ellen Zweers, dhr. Tom Hartman, mevr. Anne Turksma en dhr. Pim van Eijkeren

U kunt de MR bereiken via mailadres mr.demarke@kpoa.nl.

In principe zijn alle vergadering van de MR openbaar. Ook kunt u de notulen van de vergaderingen lezen. U kunt deze hier vinden.