Visie

Visie

Algemeen

De Marke is een hechte gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, die op intensieve wijze met elkaar samenwerken. Zij is bestemd voor leerlingen van 4 tot circa 12 jaar. De Marke wil in haar onderwijsgemeenschap een bijdrage leveren aan de groei van leerling(en) naar de volwassenheid.

De school is onderverdeeld in een onderbouw (groepen 1 en 2), een middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en een bovenbouw (groepen 6 t/m 8). De Marke maakt, indien mogelijk, in het gebouw clusters van jaargroepen om de samenhang te vergroten en zoveel mogelijk kleinschaligheid te bevorderen.

Kenmerkend voor onze school zijn de begrippen; samenwerken, veiligheid, eerlijkheid, plezier & enthousiasme en uitdaging.

Samenwerken

Om leerlingen in beweging te krijgen is samenwerken essentieel. We denken daarbij aan leerlingen die onderling samenwerken, bijvoorbeeld door de structurele inzet van coöperatieve werkvormen. Daarnaast is de samenwerking tussen leerkracht en ouders van groot belang. Het team is eenduidig in visie en opstelling naar ouders en andere externe personen. Wij zien ouders als gelijkwaardige partner in opvoeding en onderwijs. Vanuit onze professionele expertise zullen wij altijd de samenwerking met ouders aangaan. Het team vormt met ouders en leerlingen een ‘driehoek’ waarbinnen communicatie over en weer plaatsvindt.

Tot slot is ook de samenwerking binnen het team essentieel. De teamleden zijn niet alleen inspirator, onderwijzer en coach van de leerlingen maar ook van elkaar. Ze spreken elkaar aan, willen voortdurend leren, zien het werk als uitdaging en zijn er trots op. Een voorbeeld hiervan is de collegiale consultatie die iedere leerkracht meerdere keren per jaar uitvoert. Door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven, geven wij vorm aan De Marke als lerende organisatie.

Veiligheid

Het onderwijs vindt plaats in een klimaat van openheid en veiligheid waarin leerlingen met plezier groeien en leren, ruimte krijgen voor eigen inbreng, leren te leren, van elkaar leren, zelfstandig leren werken en zelfvertrouwen ontwikkelen.

In goede samenwerking wordt gewerkt aan het welzijn en welbevinden van de kinderen. Het uitgangspunt is dat de leerlingen zich eerst thuis moeten voelen, alvorens zij tot leerprestaties kunnen komen. In een open en prettige sfeer leidt het team de kinderen door de basisschool. De Marke creëert een werkklimaat waarin de leerlingen, het team en de ouders zich erkend en gewaardeerd voelen. Het sleutelwoord hierbij is open communicatie.

Vertrouwen, verbinding en vakmanschap zijn naast respect, geloof in elkaar en een open mind sleutelwoorden binnen onze school. Teamleden werken vanuit de visie en geven de katholieke identiteit van de school inhoudt.

Eerlijkheid

Op De Marke is vertrouwen de basis voor de samenwerking van en met leerlingen, teamleden en ouders. Vertrouwen groeit door eraan te werken, open te staan voor elkaar, de ander te leren kennen, elkaar gelijkwaardig te behandelen en door gemeenschappelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de school. De Marke maakt gebruik van de aanwezige kwaliteiten en talenten. Het managementteam ondersteunt het groeiende vertrouwen door leerlingen, ouders en teamleden met dezelfde normen tegemoet te treden.

Plezier & enthousiasme

Iedere leerling mag zichzelf zijn binnen de grenzen van het gemeenschappelijke. Leerlingen nemen een centrale plaats in op De Marke. Zij maken een ‘trektocht’ door de school, waarbij zij kennis en vaardigheden opdoen om zich te ontplooien tot mondige, kritische mensen die hun eigen talenten ontwikkelen (persoonsvorming) én voorbereid zijn op het deelnemen aan onze samenleving (socialisatie). Wij kijken goed naar ieder kind en stellen ons de vraag; wat heeft dit kind nodig? Wat zijn zijn/haar talenten en hoe zorgen wij dat we het plezier en enthousiasme voor school en leren gebruiken? Onze leerkrachten zijn daarbij een rolmodel; zij zijn trots op hun vak en staan samen voor de school.

Naast de hoofdvakken rekenen, taal en lezen, die gegeven worden door enthousiaste leerkrachten van de Marke, bieden we de leerlingen op de Marke vele andere vakken aan. Voor specifieke vakgebieden als bewegingsonderwijs, muziekonderwijs, dans en drama en wetenschaps- en onderzoeksonderwijs (techniek) hebben we vakspecialisten in huis of huren wij specialisten in.

Uitdaging

Wij geloven dat hoge verwachtingen leiden tot hoge resultaten. Onze (eind)resultaten liggen op een goed niveau dat aansluit bij de verwachtingen die kinderen, ouders, bestuur en inspectie van ons hebben. Samen werken wij er elke dag hard aan om ieder kind het maximale uit zichzelf te laten halen.

Op De Marke leren de leerlingen middels coöperatief  te werken, dat wil zeggen samen te werken. In een tweetal of in een team kun je immers veel van en met elkaar leren.

Het onderwijs dat wordt gegeven is in de midden- en bovenbouw methode gebonden, in de onderbouw wordt het onderwijs thematisch ingevuld. Er wordt veel aandacht besteed aan het behalen van de kerndoelen. Om dit te bereiken werken wij met moderne methodieken.

Belangrijk daarbij is onze kwaliteitszorg. Structuur, duidelijkheid, controle, analyse en reflectie zijn middelen om de onderwijskwaliteit te bewaken en te verbeteren. Op alle niveaus binnen de organisatie doorlopen wij continu de cyclus van plannen, handelen, evalueren en bijstellen (Plan, Do, Check , Act). Hier ligt een belangrijke taak voor eenieder, maar in het bijzonder voor het managementteam, aangestuurd door de directie. Het managementteam weet wat er op de werkvloer speelt, zorgt voor aansturing en neemt besluiten. Taken en verantwoordelijkheden binnen de school zijn helder verdeeld.